Generelle betingelser for lisensiering av MicroBuild.

1. Innledende bestemmelser

Disse Generelle betingelser gjelder i alle tilfeller hvor Dørteknikk AS gir andre (Lisenstaker) en rett (Lisens) til bruk av dataprogrammer i MicroBuild.no-serien (Programmene). Disse Generelle betingelser skal av Lisenstaker nøye gjennomleses før bruk av Programmene/MicroBuild-applikasjonen (MicroBuild.no). Ved å ta i bruk Programmene/MicroBuild aksepterer Lisenstaker disse Generelle betingelser.


2. Bruksrett


Programmene eies av Dørteknikk AS. Programmene selges ikke, men lisensieres. Inngått Lisensavtale og betalt lisensavgift for skriverett til en navngitt bruker. For MicroBuild.no gjelder at betalt lisensavgift gir navngitt bruker hos Lisenstaker rett til bruk av avtalt Program i ett avtalt prosjekt i den avtalte periode. En lisens for navngitt bruker kan ikke brukes av andre brukere. Lisenstaker kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Dørteknikk overdra, leie ut, kopiere, tilby, lease, låne ut, selge eller på annen måte råde over MicroBuild.no og de tilhørende tjenester eller på annen måte overdra denne Lisensavtale til en tredjepart.
Bruksrett bortfaller ved opphør av Lisensavtale og ved manglende betaling av lisensavgift.


3. Opphavsrett


MicroBuild er et registrert varemerke for Dørteknikk AS. Opphavsretten til programmene i MicroBuild.no-serien tilhører Dørteknikk. Lisenstaker får således kun en personlig og ikke-eksklusiv rett til å bruke den programvare som det inngår avtale om i.h.h.t.disse betingelser. Brudd på dette pkt. 3 er å betrakte som vesentlig mislighold.


4. Mislighold


Dersom Lisenstaker vesentlig misligholder noen del av sine forpliktelser ovenfor Dørteknikk regulert gjennom disse generelle betingelser, eller annen avtale, har Dørteknikk rett til å heve avtaleforholdet umiddelbart. Ved slik heving av lisensavtalen vil Dørteknikk sperre adgangen til bruk av programmet. Dørteknikk kan kreve erstatning for utgifter og tap påført Dørteknikk som følge av et mislighold.
Følgende mislighold skal alltid anses som vesentlig mislighold:
01. Manglende betaling av lisensavgift. Dørteknikk kan selv velge å opprettholde avtalen og beregne morarenter, eller heve avtalen umiddelbart.
02. Brudd på Lisenstakers disposisjonsrett til programvaren.
03. All overdragelse, utleie, salg, utlån eller leasing som ikke er skriftlig samtykket til fra Dørteknikk.
04. Brudd på pkt. 3 -Opphavsrett- i disse Generelle betingelser.
5. Ansvarsbegrensning
Dørteknikk er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som Lisenstaker eller andre påføres ved bruk av programvaren. Dette omfatter alle mulige skader, feil, tap av informasjon, data av noe slag, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, eller øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap som måtte følge av bruk av eller manglende mulighet eller evne til å bruke programvaren. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak. Dørteknikk sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til årlig lisensavgift på program brukt på det aktuelle prosjektet.

6. Oppgraderinger


I avtaleperioden vil Lisenstaker få tilgang til alle oppgraderinger av programmene. Dette vil ligge som en rutine i oppstart av programmene. De øvrige program vil informasjon av endringer bli informert om via mail.


7. Support – Sikkerhetskopier


Lisensavtalen inkluderer telefonsupport i normal arbeidstid fra 08:00 til 16:00. Annen form for konsulentbistand omfattes ikke. Konsulentbistand skal avtales i hvert enkelt tilfelle med rammer for omfang og kostnader for kunden.
For MicroBuild.no er Dørteknikk leverandør av servertjenester forpliktet til å ta sikkerhetskopi hver 24. time. Daglige sikkerhetskopier vil bli oppbevart i en uke.
Det blir jevnlig tatt sikkerhetskopi av alle prosjekter til fil, og disse oppbevares på ubestemt tid.
Dersom Lisenstaker ønsker oppretting av data basert på sikkerhetskopi, betales kostnadene ved dette, herunder medgått tid basert på Dørteknikk’s gjeldende timepriser, av Lisenstaker dersom ikke tap av data skyldes Dørteknikk.
Brukeren kan selv, på et hvilket som helst tidspunkt ta sin egen sikkerhetskopi til fil.


8. Betaling av lisensavgift


Lisensavgiftene betales per måned og faktureres forskuddsvis. Kredittid er 14 dager, dersom ikke annet er avtalt spesielt.

Lisens for MicroBuild Engineering er per bruker.
Lisens for MicroBuild Progress og MicroBuild Management er en lisens per dør per måned som betales for bruk i et navngitt prosjekt. Hva som inngår i bruk avtales for hvert prosjekt per kunde. Lisensen løper fra registering av prosjektet og til kunden selv deaktiverer prosjektet. Det betales alltid for hele måneder.


9. Varighet/Oppsigelse av Lisensavtale


Lisensavtale gjelder for minimum 3 mnd og avtalen må sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 3 kalendermåneder etter mottatt skriftlig oppsigelse.
En oppsigelse utløser ingen form for tilbakebetaling fra Dørteknikk, men medfører at Lisensavtalen ikke løper videre etter oppsigelsestiden.
Lisens på MicroBuild Progress og MicroBuild Management starter nå er prosjekt blir aktivert og slutter når kunden selv deaktivere prosjektet i administrasjons programmet. Betales for hele måneder.


10. Overdragelse


Dørteknikk har rett til å overdra sine forpliktelser og rettigheter etter Lisensavtale. Den samme rett har ikke Kunden uten at Dørteknikk gir skriftlig samtykke.


11. Tvister


Eventuelle tvister etter denne avtale, eller tvister som springer ut av denne avtale, skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette frem, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler etter norsk rett.
Som verneting vedtas Kristiansand tingrett.